جمعه, سپتامبر 29, 2023
خانهمقالات

مقالات

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی به ارزش‌های دینی

چکیده: در قرن حاضر که حرکت جوامع به سوی دهکدة جهانی شتاب بیشتری گرفته ، جوامعی که از رسانه های جمعی به نحو بهتری...

سنجش و ارزیابی شاخص های زیست پذیری در محلات شهری

چکیده: در چند دهةاخیر پدیدة تنزّل کیفیت محیطی بر ساختار کهن شهرهای ایرانی سایه افکنده و پایداری درازمدت آن را با خطر مواجه ساخته است.....